Regulamin Serwisu Talkie

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Talkie. Każda osoba, która chce korzystać z Serwisu Talkie, musi uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności,
która stanowi dokument uzupełniający Regulamin. Regulamin i inne warunki usług udostępniane są
wszystkim bezpłatnie przed rozpoczęciem świadczenia Usługi, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszego Regulaminu, nie może on korzystać z Serwisu Talkie ani Usług.

Definicje

 • Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu Talkie; Polityka Prywatności stanowi dokument uzupełniający niniejszy Regulamin i dostępna jest pod adresem tym http://talkie.ai/files/polityka_prywatnosci.pdf
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu Talkie
 • Serwis Talkie – serwis internetowy dostępny w Internecie pod adresem www.talkie.ai,
  którego administratorem i właścicielem jest Usługodawca
 • Talkie – produkt, którego sprzedaż i obsługę prowadzi Usługodawca, będący
  wirtualnym konsultantem
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną lub telefoniczną przez Usługodawcę,
  polegające w szczególności na udostępnianiu narzędzi do przesyłania
  zapytań i prowadzenia rozmów, jak również na dostarczaniu informacji na
  temat Talkie oraz umawianiu spotkań na życzenie Użytkownika
 • Usługodawca – Talkie Sp. z o. o. z siedzibą Aleja Grunwaldzka 347, Gdańsk wpisana do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
  w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
  0000847682, NIP 9571124993, REGON 386383660. Adres e-mail Usługodawcy:
  contact@talkie.ai
 • Użytkownik – podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z
  Serwisu Talkie i Usług

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki wykonywania Usług na rzecz Użytkowników przez
Usługodawcę, jak również prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, w tym tryb
postępowania reklamacyjnego.
1.2. Zabrania się korzystania z Serwisu Talkie w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia
społecznego.
1.3. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.4. W celu korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Talkie i Usług, po stronie
Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne:
urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe wyświetlenie interfejsu
Serwisu Talkie; zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersji przeglądarka
internetowa: Mozilla Firefox, Safari lub Google Chrome; aktywne konto poczty elektronicznej
(e-mail); włączona obsługa Cookies i JavaScript.

2. USŁUGI

2.1. Serwis Talkie dostarcza Użytkownikom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną, w
szczególności w formie funkcjonalności Serwis Talkie takich jak interaktywne formularze, w
formularza kontaktowego do przesyłania Usługodawcy zapytań lub innych treści. Usługami
jest również dostarczanie informacji na temat Talkie na prośbę Użytkownika.
2.2. Usługi mogą być również świadczone drogą telefoniczną. Użytkownik, który wyraża wolę
skorzystania z Usług świadczonych drogą telefoniczną, za pomocą odpowiedniego formularza
przesyła Usługodawcy swój numer telefonu.
2.3. Użytkownik, używając funkcji formularzy, zobowiązany jest podać swoje prawdziwe, aktualne
i prawidłowe dane.
2.4. Każda z umów o świadczenie Usług może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdej
chwili bez podania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. Użytkownik w tym celu składa
stosowne oświadczenie woli na adres e-mail contact@talkie.ai.Umowy o świadczenie usług
świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy,
zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do
Usługodawcy albo zaprzestania ich używania.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

3.1. Usługodawca udostępnia infrastrukturę teleinformatyczną oraz zapewnia jej sprawne
funkcjonowanie techniczne i w tym zakresie jest odpowiedzialne za Serwis Talkie oraz
Usługi.

4. REKLAMACJE

4.1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Serwisu Talkie oraz
świadczonych za jego pośrednictwem Usług. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co
najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych
zastrzeżeń i uwag do Serwisu Talkie czy Usług. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail
contact@talkie.ai lub adres siedziby Usługodawcy.
4.2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie
opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał
danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
4.3. W przypadku, o którym mowa powyżej termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w
którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.
4.4. Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany
przez Użytkownika.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub
formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Serwisu
Talkie).
5.2. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w formie komunikatu
wyświetlanego w Serwisie Talkie lub w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed
wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie Użytkownik powinien
zaakceptować zmieniony Regulamin lub odmówić jego akceptacji i zaprzestać korzystania z
Usług.
5.3. W razie sporu z Usługodawcą, Użytkownik będący konsumentem, uprawniony jest do
zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu. Konsument może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do innego sądu
polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym
celu należy dostarczyć do Usługodawcy, w zależności od woli konsumenta, wniosek o
mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista i adresy
podmiotów prowadzących takie postępowania dostępne są u organów je prowadzących, w
tym na stronach internetowych, które prowadzą. Konsument może również skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez
złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej Serwisu Talkie internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.4. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie
Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować
się należy regułami określonymi we właściwym dla Użytkownika będącemu konsumentem
akcie prawnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest
jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Usługodawcy.
5.5. Umowy wynikające z niniejszego Regulaminu, zawierane między Użytkownikiem a
Usługodawcą zawierane są na podstawie prawa polskiego, z zastrzeżeniem, że niniejsze
zastrzeżenie nie może skutkować pozbawieniem Użytkownika będącego konsumentem
ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa zwykłego
pobytu Użytkownika. Wszelkie spory wynikłe z tytułu zawieranych umów z Użytkownikami
niebędącymi konsumentami podlegają jurysdykcji polskiego prawa,
5.6. Regulamin wchodzi w życie dnia 03.07.2018.